Офіційний сайт Буської районної ради
 
Буська районна рада
Депутатський корпус Буської районної ради
Склад керівництва ради
Склад Президії ради
Склад постійних комісій ради
Виконавчий апарат ради
Графік прийому громадян
Президії районної ради
Рішення районної ради
Проекти рішень
Розпорядження голови ради
Доступ до публічної інформації
Регуляторна політика
Регламент Буської районної ради
Очищення влади
Місцеві ради району
Районні програми
КОНТАКТИ:
80500, Львівська область, м. Буськ, вул. Львівська, 2
E-mail: radabusk@ukr.net Приймальня:(03264) 2-13-64
Регламент Буської районної ради.

Додаток
                                                                                    до  рішення Буської районної ради
                                                                                     “Про затвердження регламенту
                                                                                    Буської районної ради”
2-ге пленарне засідання 1-ї сесії VІI-го скликання
                                                                                           від 10 грудня 2015 року

РЕГЛАМЕНТ  БУСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

Зміни
4 сесія VІІ-го скликання від 12.05.2016р.

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради
1.1. Буська районна рада (далі — Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міста Буська Буського району, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформа­ції», «Про захист персональних даних», іншими законами, а також повноважень, переданих Раді сільськими, селищними, та Буською міською радами району. Районна рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.
Загальний склад ради становить 34 депутати, яких обрано виборцями Буського району на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Четверта частина від загального складу ради становить 9 депутатів,
третина – 12 депутатів,
дві третини – 23 депутати,
більшість від загального складу Ради – 18 депутатів.

Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. Депутати районної ради представляють інтереси всіх територіальних громад Буського району.
Строк повноважень ради закінчується в день відкриття першої сесії ради нового скликання.
1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Кон­ституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформа­ції», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
1.3. Регламент Буської районної ради (далі — Регламент) має силу рішення, визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання голови Ради, заступників голови Ради, скликання, підготовки і проведення сесій Ради, формування органів ради, процедуру прийняття рішень Ради, порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.
1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голо­сів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і допов­нень до Регламенту.
1.5. Регламент діє до прийняття в установленому порядку його нової редакції. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
1.6. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.
1.7. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради
2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:
1) народовладдя;
2) законності;
3) гласності;
4) колегіальності;
5) справедливості;
6) поєднання місцевих і державних інтересів;
7) виборності;
8) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених зако­нодавством;
9) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;
10) судового захисту прав місцевого самоврядування;
11) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради
3.1. Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.
3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, її президії, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публі­кації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень на офіційному сайті Ради, в ЗМІ, або у інший, визначений Радою спосіб.
3.3. Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час скликання Ради при її виконавчому апараті. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Порядок акре­дитації представників засобів масової інформації затверджується розпорядженням голови Ради.

Стаття 4. Планування роботи Ради
4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.
4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає ос­новні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.
4.3. Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступників голови ради, депутатських фракцій та груп, депутатів, голови районної державної адміністрації.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію
5.1. Запит на інформацію — це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що зна­ходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.
5.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації се­ред значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрун­туванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
5.5. У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановле­них Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради
6.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови чи заступника голови Ради) можуть бути присутні депутати та представники інших органів місцевого самовря­дування, представники державних органів та, об'єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.
6.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленар­ному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.
6.3. Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засі­данні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.
6.4. За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у сесійній залі Ради за адресою: вулиця Львівська, 2, місто Буськ. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмі­стити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п. 6.1.- 6.3. цієї статті.
У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради
7.1. У разі необхідності, за рішенням Ради, що приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.
7.2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми голова районної державної адмі­ністрації, за запрошенням ради — прокурор, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду
відповідного питання.
7.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.
7.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.
7.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визнача­ються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій
8.1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою районній державній адміністрації повноважень та в інших ви­падках, передбачених законодавством або рішеннями Ради.
8.2. Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.
8.3. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні мате­ріали.
8.4. Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
8.5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради
9.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самовряду­вання, цього Регламенту.
9.2. Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.
9.3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) по­стійну комісію Ради.
9.4. Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії Ради, пере­даються до відповідних (профільних) постійних комісій Ради.
9.5. Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові Ради або заступнику голови Ради.

Стаття 10. Взаємодія Ради з районною державною адміністрацією. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації
10.1. У разі розгляду районною державною адміністрацією питань, які належать до повноважень Ради, вона повинна повідомити про це Раду
10.2. Рада та її посадові особи мають право звернутися до суду з позовом про визнання нечинними актів районної державної адміністрації та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб Ради.
10.3. Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна Раді у виконанні районних програм соці­ально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих Радою, та з виконання рішень Ради з цих та інших питань.
10.4. Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації Рада проводить його обго­ворення. За підсумками обговорення Рада приймає відповідне рішення.
10.5. Рада, відповідно до вимог чинного законодавства, може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації.


РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1. Підготовка пленарних засідань
Стаття 11. Порядок скликання першої сесії Ради
11.1. Першу сесію новообраної Ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до Закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної ви­борчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості не більше п'яти осіб — представників політичних сил, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови Ради.
11.2. З часу обрання голови Ради він веде пленарні засідання Ради відповідно до вимог закону та Регламенту.

Стаття 12. Порядок денний першої сесії Ради
12.1. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:
- інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до Ради і визнання їх повноважень;
- про обрання голови Ради;
- про обрання заступника голови Ради.
12.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

Стаття 13. Форми роботи Ради
13.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесії є черговими та позачерговими.
13.2. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засі­дань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затверджен­ням на посади посадових осіб.
13.3. Чергові сесії скликаються згідно із затвердженим радою планом проведення сесій та їх примірної тематики.
Виконавчий апарат ради індивідуально та через засоби масової інформації повідомляє депутатів про час і місце проведення засідань ради та питань, які пропонуються до порядку денного.
13.4. Позачергові сесії Ради скликаються за ініціативою голови Ради, або не менше як однієї третини депутатів від загального складу районної ради. Вмотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії районної ради, підписані ініціаторами, подаються президії ради з зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.
Позачергова сесія Ради, як правило, скликається не пізніше як у десятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніше як за один день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії.
У разі запровадження в Україні або на території Буського району режиму воєнного чи надзвичайного стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав громадян, Рада збирається на позачергову сесію без скликання у триденний термін після запровадження такого режиму. В цьому разі Президія Ради чи виконавчий апарат Ради терміново повідомляють депутатів про місце засідань Ради, якщо вони відбуватимуться не в будинку районної ради, а в іншому приміщенні.

Стаття 14. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради
14.1. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються засідання, як правило, о 11 годині і закінчуються не пізніше 16 години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і на 30 хвилин для обідньої перерви.
14.2. Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад визна­чений у пункті 14.1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин.
У необхідних випадках, за рішенням Ради, під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.
Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у поряд­ку, передбаченому для вирішення процедурних питань.
14.3. За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутат­ських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні Ради зобов'язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні Ради. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фрак­ція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.
14.4. Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України. У залі засідань Ради розмі­щується Державний Прапор України, малий Державний Герб України та прапор і герб району.

Стаття 15. Порядок скликання сесії Ради
15.1. Сесія Ради скликається головою Ради за необхідності, але не менше одного разу на квартал.
15.2. Сесія Ради також скликається головою Ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради.
15.3. У разі немотивованої відмови голови Ради або неможливості ним скликати сесію Ради, сесія Ради скли­кається заступником голови Ради. У цих випадках сесія Ради скликається, якщо голова Ради без поважних при­чин не скликав сесію Ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених п. п.15.1., 15.2 цієї статті.
15.4. У разі якщо посадові особи, зазначені у п.п. 15.1 - 15.3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію Ради на вимогу однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної Ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією Ради.
15.5. Розпорядження про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів Ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд Ради.
15.6. Інформація про скликання сесії Ради публікується в газеті «Воля народу», оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради за адресою: http: www.buskrada.gov.ua .
15.7. Виконавчий апарат Ради забезпечує отримання кожним депутатом Ради проектів рішень та інших, визначених Президією Ради ма­теріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії Ради. За наявності технічної можливості такі документи направляються депутату елек­тронною поштою.

Стаття 16. Формування порядку денного сесії Ради
16.1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями та головою районної державної адміністрації. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 21 день до відкриття сесії.
16.2. Проекти рішень Ради розробляються головою ради, заступником голови, депутатами, постійними комісіями, іншими посадовими особами, у випадках, визначених Законом та цим Регламентом. Проекти рішень розроблених районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами, іншими органами державної влади повинні подаватися у Раду разом з:
- пояснювальною запискою (довідка) до проекту рішення, підписаною розробником;
- передбаченими текстом проекту рішення додатками;
- висновком відповідної профільної комісії Ради.
Всі проекти рішення повинні візуватися (погоджуватися):
- автором проекту рішення;
- начальником фінансового управління районної державної адміністрації ( якщо проекти рішення стосуються фінансових питань чи бюджету);
- керівником відповідного відділу виконавчого апарату Ради чи іншою посадовою особою, до компетенції яких віднесено дане питання, або яким даним рішенням передбачається доручення чи завдання;
- заступником голови Ради, якщо до його посадових обов’язків віднесене дане питання;
- головою відповідної постійної комісії, до компетенції якої віднесено розгляд даного питання.
Відсутність відповідних погоджень не є підставою для відхилення запропонованого проекту рішення Ради у розгляді на засіданні ради. Проекти рішень, підготовлені з дотриманням вказаних вимог, передаються у виконавчий апарат ради не менш, як у двох примірниках, а також в електронній формі і не пізніше ніж за 21 робочий день до дня відкриття сесії.
У разі, якщо в ході підготовки проекту рішення не досягнуто згоди всіх учасників (розробників), на розгляд сесії виносяться одночасно альтернативні варіанти проекту рішення або окремі зміни і доповнення до них.
16.3. Проекти рішень Ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради за адресою http: www.buskrada.gov.ua в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невід­кладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.
16.4. Рада може прийняти рішення про проведення широкого обговорення проектів рішень жителями району, трудовими колективами з обов’язковим врахуванням висловлених пропозицій і зауважень громадян.
16.5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням. Документи, що подаються до Ради пізніш як за 2 дні до відкриття сесії, на розгляд сесії та постій­них комісій Ради не виносяться, крім виняткових випадків, передбачених п. 16.13 цієї статті.
16.6. Проекти рішень Ради голова Ради або його заступник (у випадку, коли сесія Ради скликається депута­тами у порядку, визначеному п. 15.4 ст. 15 Регламенту, — уповноважена особа з числа депутатів, які ініціювали скликання сесії Ради) передають до юридичного відділу виконавчого апарату Ради для розгляду та встановлен­ня відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, началь­ник юридичного відділу візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству — надає висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміж­ній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.
У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови Ради юридичний відділ повторно розглядає проект рішення з урахуванням зауважень.
16.7. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії районної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.
Суміжними комісіями є комісії, повноваження яких, згідно з Положенням про постійні комісії районної ради, безпосередньо пов'язані з питаннями, що готуються профільною комісією на розгляд Ради.
Профільна та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються голо­вою Ради або Радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії Ради.
16.8. У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради включаються та­кож звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень Ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй Радою повноважень, звіти прокурорів відповідного рівня, інших посадових та службових осіб, зобов'язаних звітувати перед Радою відповідно до законодавства України.
16.9. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради. До розділу «Різне» не можуть вноситись питання про:
- дострокове припинення повноважень голови та заступника голови Ради;
- притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Ради;
- розпорядження нерухомим та рухомим майном спільної власності територіальних громад району;
16.10. Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання Ради, розглядається прези­дією районної Ради. За наслідками розгляду президією Ради проекту порядку денного сесії надаються рекомен­дації щодо внесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.
16.11. На засіданнях президії, засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень Ради, зокрема:
16.11.1. проектів, розроблених районною державною адміністрацією — заступники голови районної держав­ної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках — уповнова­жені ними особи;
16.11.2. проектів, розроблених фракціями — керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;
16.11.3. проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями — голова комісії або уповноважена комісією особа,
16.12. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питан­ня, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.
16.13. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:
· про затвердження або внесення змін до районного бюджету;
· кадрові питання;
· питання, що потребують негайного розгляду.
Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови районної Ради або його заступника.

Стаття 17. Затвердження порядку денного сесії Ради
17.1. Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депута­тів Ради від загального її складу. Дебати щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою.
17.2. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше третини депутатів від їх загальної кількості. Якщо за результатами голосування Ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання з незатвердженого ще в цілому порядку денного приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.
17.3. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції.
17.4. Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи виключення питань із затвердженого в цілому порядку денного приймається відповідне рішення ради.
17.5. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.
17.6. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішен­ня може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.
17.7. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.
17.8. Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинен­ня повноважень посадової особи Ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд Ради.

Стаття 18. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів
18.1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих про­ектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 30 грудня поточного року та опри­люднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті — Закон).
18.2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
18.3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо­дарської діяльності», не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
18.4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.
18.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта районною державною адміністрацією здійсню­ється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.
18.6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія Ради з пи­тань соціально-економічного розвитку, підприємництва та малого бізнесу (відповідальна постійна комісія) забез­печує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.
18.7. Голова постійної комісії Ради, зазначеної в пункті 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.


Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

Стаття 19. Відкриття та ведення пленарного засідання
19.1. Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває голова Ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загаль­ного складу Ради.
19.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пле­нарного засідання Ради доручається головою Ради (за відсутності голови Ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов'язки — особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 19.1 цієї статті.

Стаття 20. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради
20.1. На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.
20.2. Реєстрація депутатів здійснюється у місці проведення пленарного засідання за допомогою друкованого реєстру (який виготовляє виконавчий апарат Ради), у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засідан­ні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.
20.3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв'язку з відсутністю не­обхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов'язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.
20.4. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні Ради на вимогу депутатів Ради проводить із залученням Лічильної комісії проводить пере­вірку кількості депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні Ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв'язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради відкладає пленарне засідання Ради або закриває його.

Стаття 21. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради
21.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:
21.1.1. Відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;
21.1.2. Виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;
21.1.3. Організовує розгляд питань;
21.1.4. Повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
21.1.5. Надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
21.1.6. Створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;
21.1.7. Ставить питання на голосування, оголошує його результати;
21.1.8. Забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;
21.1.9. Вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);
21.1.10. Вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;
21.1.11. Має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;
21.1.12. До початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам Ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);
21.1.13. Здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.
21.2. Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, використовує образливі і непристойні слова, закликає до незаконних чи насильницьких дій, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь в обговоренні на загальних засадах.

Стаття 22. Лічильна комісія
22.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених п. 36.1. ст. 36 Регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому вини­кає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.
22.2. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі алфавітного списку депутатів шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.
22.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.
22.4. До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:
22.4.1 Поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної районної державної адміністрації;
22.4.2 Поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;
22.4.3 Вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;
22.4.4 Вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;
22.4.5 Депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
22.5. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів депутатів, поданих за ту чи іншу пропозицію чи рішення ради. При поіменному голосуванні підрахунок голосів депутатів здійснюється шляхом внесення результатів голосування по кожному з питань до Форми 1-ПГ.

Стаття 23. Секретаріат сесії
23.1. Для організаційно-технічного забезпечення роботи сесії з числа працівників виконавчого апарату відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу Ради обирається секретаріат (секретар) сесії.
Секетаріат (секретар) сесії забезпечує:
- організацію і проведення реєстрації депутатів;
- ведення протоколу засідань;
- запис бажаючих виступити;
- реєстрацію депутатських запитів і депутатських запитань;
- збір довідок, повідомлень, заяв і пропозицій та інших письмових матеріалів від депутатів;
- виконання інших доручень робочої президії сесії.
23.2. Після закінчення сесії секретаріат (секретар) сесії не пізніше 5 робочих днів виготовляє та подає голові Ради (або його заступнику, чи у встановлених законом випадках депутату ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні) протокол сесії.
23.3. Протокол сесії підписується головою ради (його заступником чи депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні відповідно) та секретарем сесії.

Стаття 24. Порядок розгляду питань порядку денного сесії
24.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.
24.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об'єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 25. Порядок надання слова
25.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.
25.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чин­ного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.
25.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції — зазначає і її назву.
25.4. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, пе­редбаченого ст. 26 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата Ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.
25.5. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ.
25.6. Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.
25.6. За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:
- з мотивів голосування;
- для оголошення процедурного питання;
- для репліки (в тому числі, якщо у виступі згадано прізвище депутата);
- для застережень.
25.7. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

Стаття 26. Визначення часу для виступів на сесії Ради
26.1. Для доповіді надається до 20 хвилин, для співдоповіді — до 10 хвилин.
26.2. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи про­позиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.
26.3. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленар­ному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запи­тання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.
26.4. Для відповіді на запитання надається до 30 хвилин.
26.5. Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.
26.6. Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.
26.7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця — 1 хвилина.
26.8. Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.
26.9. Попередження про закінчення часу для виступу подається за 30 секунд до закінчення часу, відведеного для виступу (а в разі виступу депутата з місця — за 10 секунд). Коли кількість часу, наданого для виступу відповідно до п. 26.1-26.8 цієї статті, вичерпано, мікрофон відключається. За необ­хідності, на прохання окремого промовця та за згодою депутатів районної Ради, головуючий на пленарному засіданні ради може подовжити йому час для виступу до 2 хвилин.
26.10. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатньо інформа­ції, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 27. Право депутата на виступ
27.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.
27.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, вста­новленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні Ради, за погодженням з Радою, може визначити іншу черговість виступаючих.
27.3. Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ або передати право виступу іншому депутату. У разі відсутності де­путата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.
27.4. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які бу­дуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Стаття 28. Порядок розгляду та обговорення питання
28.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.
28.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включають:
28.2.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
28.2.2. співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
28.2.3. виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема дум­ка не була поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії;
28.2.4. внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;
28.2.5. виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;
28.2.6. виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;
28.2.7. виступи депутатів Ради;
28.2.8. оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
28.2.9. внесення депутатами Ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вно­сяться у спеціально встановленому порядку);
28.2.10. заключне слово співдоповідачів і доповідача;
28.2.11. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
28.2.12. виступ депутата Ради — ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених п. 25.6 ст. 25 Рег­ламенту Ради;
28.2.13. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;
28.2.14. виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні Ради думки депутатської фракції чи групи;
28.2.15. виступи депутатів ради з мотивів голосування.
28.3. Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

Стаття 29. Закінчення обговорення питання
29.1. Тексти виступів депутатів Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу засідання, якщо вони подаються секретарю сесії Ради одразу ж після закінчення пленарного засідання Ради.
29.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.


ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 30. Загальні положення порядку голосування
30.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може пере­риватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.
30.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

Стаття 31. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок
31.1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від де­путата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтер­нативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.
31.2. Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 32. Вимоги до процедури голосування
32.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.
32.2. У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експер­тиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.
32.3. Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таєм­ного голосування місці.
32.4. Депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
32.5. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депу­тати Ради не зобов'язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інте­ресів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.
32.6. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання кон­флікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною Радою.
32.7. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
32.8. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні резуль­тати і прийняте рішення.
32.9. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 33. Загальні вимоги до рішення Ради
33.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прий­няття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, перед­бачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.
33.2. Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.
33.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.
33.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування про­цедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

Стаття 34. Рішення Ради з процедурних питань
34.1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради. Рішення Ради з процедурних питань заносяться до протоколу сесії та не оформляються окремим рішенням.
34.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарно¬му засіданні Ради, обрання Лічильної комісії, затвердження протоколів лічильної комісії, обрання секретаріату ради, а також зазначені як такі в Регламенті.
34.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 35. Протокол сесії
35.1. Засідання сесій Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат Ради.
35.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не ви­ключно):
- відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;
- кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;
- питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;
- прізвище, ім'я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;
- прізвище, ім'я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.
35.3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою районної Ради, а у разі його відсутності — заступником голови районної Ради, а у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 12 Регламен­ту, — депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
35.4. Протоколи сесії Ради є відкритими і надаються на запит відповідно до Закону Укра­їни «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

Стаття 36. Відкрите поіменне голосування
36.1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.
36.2. Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому ст. 22 цього Регламенту. Члени Лічильної комісії проводять підрахунок голосів і повідомляють результат голосування, який заноситься до протоколу пленарного засідання.
36.3. За наявності технічних засобів для поіменного голосування, результати голосування оголошує головуючий на пленарному засіданні. Результати поіменного голосування, проведеного за допомогою технічних засобів, переносяться на паперові носії, які підписуються членами Лічильної комісії та вносяться у протокол пленарного засідання.
36.4. У разі відсутності технічного оснащення поіменне голосування проводиться шляхом зачитування головуючим чи членами Лічильної комісії або іншою, визначеною Радою особою, списку депутатів; кожен депутат під час зачитування його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування. Члени Лічильної комісії фіксують оголошене рішення депутата і вносять його у листок голосування за відповідне питання порядку денного пленарного засідання. Члени Лічильної комісії підписують кожний листок поіменного голосування
36.5. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті Буської районної ради в день голосування.
36.6. Результати поіменного голосування надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
36.7. Реєстраційний список депутатів, присутніх на засіданні та результати поіменного голосування (Форма 1-ПГ) є невід’ємною частиною протоколу пленарного засідання Ради та зберігаються протягом необмеженого строку.

Стаття 37. Загальні положення про таємне голосування
37.1. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
37.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради за дорученням голови Ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.
37.3. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду голови районної Ради, заступ­ників голови районної Ради включаються всі депутати Ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається Радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.
37.4. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура повторно вноситься до усіх бюлетенів для таємного голосування.
37.5. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосу­вання обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 22 Регламенту.
37.6. Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.
37.7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Кон­троль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 38. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування
38.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування — обрання, при­значення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.
38.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформу­льовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє во­левиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді),
38.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку про­ведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.
38.4. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються пред­ставником апарату Ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відпові­дають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.
38.5. Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготов­ляються виконавчим апаратом Ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.
38.6. Недійсними вважаються бюлетені:
- невстановленого зразка;
- в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;
- у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
- з яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата Ради;
- до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.
38.7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійс­ними і проводиться переголосування.

Стаття 39. Процедура таємного голосування
39.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємно­го голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.
39.2. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.
39.3. Кожному депутату Ради після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.
39.4. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відпо­віді «так», «ні» або «утримався» — якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

Стаття 40. Повторне таємне голосування
40.1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.
40.2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.
40.3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 41. Таємне голосування списком кандидатур
41.1. Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призна­чення чи затвердження.
41.2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному або в іншому, визначеному Радою, порядку.
41.3. Підрахунок голосів здійснюється щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи за­твердженими при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депута­тів Ради, при дотриманні умов Регламенту.
41.4. Якщо внаслідок голосування за списком орган не обрано, не призначено чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводиться окреме голосування з дообрання членів органу з новим висуненням кандидатів.
41.5. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх обрання, призначення чи затвер­дження буде перевищено необхідний кількісний склад органу, щодо цих кандидатів проводиться повторне голо­сування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.

Стаття 42. Підведення підсумків таємного голосування
42.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.
42.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.
42.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач до­повідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

Стаття 43. Наслідки порушення порядку таємного голосування
43.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголо­шуються Лічильною комісією недійсними.
43.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування пору­шено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне го­лосування.

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 44. Набрання чинності рішеннями Ради
44.1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.
44.2. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються.
44.3. Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення у газеті «Воля народу». За рішенням Ради, з метою економії бюджетних коштів у газеті «Воля народу» може бути оприлюднений лише текст самого рішення(без додатків). У такому випадку у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення, після публікації роз­міщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається таким, що набуло чинності з моменту виходу у світ випуску газети, у якому розміщений текст рішення (у тому числі без додатків), якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні14.

Стаття 45. Внесення змін до рішень Ради
45.1. За мотивованим поданням голови Ради, його заступників, постійної комісії, інших суб'єктів, що відповід­но до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.
45.2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 45.3 ст. 45 Регламенту.
45.3. За загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або допов­нені Радою після їх виконання.
Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо від­повідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином,.
45.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.
45.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у поряд­ку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.
45.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

Стаття 46. Скасування рішень Ради
46.1. За мотивованим поданням голови Ради, його заступників, постійної комісії, інших суб'єктів, що відповід­но до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.
46.2. Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетен­ції, крім випадків, передбачених п. 46.3 ст. 46 Регламенту.
46.3. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.
46.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Ра­дою рішень.
46.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.
46.6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

Стаття 47. Дисципліна та етика на сесіях районної Ради
47.1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних чи насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради, після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки, має право при­пинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого — позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.
47.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради, після попередження, позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засідання Ради.
47.3. Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
47.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.
47.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тим­часових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається і не порушувати порядок.


РОЗДІЛ ІІІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Глава 1. ГОЛОВА РАДИ, ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ РАДИ

Стаття 48. Правові засади статусу і діяльності голови Ради та його заступників
48.1. Повноваження голови Ради, заступників голови Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Рег­ламентом.
48.2. Голова Ради, заступники голови Ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підпри­ємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперати­вів, що здійснюють підприємницьку діяльність.
48.3. Відпустка голові Ради надається на підставі розпоряджень голови Ради. На час відпустки голови Ради його повноваження виконує заступник голови Ради згідно з розпорядженням.

Стаття 49. Порядок обрання голови Ради
49.1. Голова Ради обирається Радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням із застосу­ванням бюлетенів.
49.2. Рішення про обрання голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість де­путатів від загального складу Ради.
49.3. Кандидати виступають на пленарному засіданні Ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання (в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів Ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати Ради мають право висловлювати думку щодо їх програм, їх політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні Ради, з урахуванням черговості депутатів Ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні Ради надає йому слово позачергово.
49.4. Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом.
49.5. У разі, коли кандидатів на посаду голови Ради не було обрано, проводиться нове голосування з додер­жанням положень, зазначених у пункті 49.1 цієї статті.

Стаття 50. Повноваження голови Ради
50.1. Голова Ради відповідно до своїх повноважень:
50.1.1. скликає сесії Ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради, веде засідання Ради;
50.1.2. забезпечує підготовку сесій Ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень Ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
50.1.3. представляє Раді кандидатури для обрання на посади заступника голови районної Ради; вносить на затвердження Ради пропозиції щодо структури виконавчого апарату Ради, витрат на його утримання;
50.1.4. вносить Раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій Ради;
50.1.5. координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх реко­мендацій;
50.1.6. організовує надання депутатам Ради допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
50.1.7. організовує роботу президії Ради;
50.1.8. призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради;
50.1.9. здійснює керівництво виконавчим апаратом Ради;
50.1.10. є розпорядником коштів, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату;
50.1.11. підписує рішення Ради, протоколи сесій Ради;
50.1.12. забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;
50.1.13. забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, оприлюднює рішення Ради;
50.1.14. представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядуван­ня, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і грома­дянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
50.1.15. звітує перед Радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради — у визначений Радою термін;
50.1.16. вирішує інші питання, доручені йому Радою.
50.2. Голова Ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 51. Порядок припинення повноважень голови Ради
51.1. Голова Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених пунктами 51.2, 51.3, 51.5 цієї статті. Голова Ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови Ради.
51.2. У своїй діяльності голова Ради є підзвітним раді та може бути достроково звільнений з посади Радою шляхом таєм­ного голосування. Питання про звільнення голови Ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради. Рішення про дострокове припинення повноважень голови Ради у випадках, передбачених п. 51.2 цієї статті, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
Звільнення особи з посади голови Ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї Ради.
51.3. Повноваження голови Ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата Ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови Ради, а також у інших передбачених Законом випадках.
51.4. Зазначені у п. 51.3 ст. 51 цього Регламенту повноваження голови Ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови Ради з дня прийняття відповідною Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
51.5. У випадках, коли повноваження голови Ради припиняються у зв'язку із набранням сили обвинувально­го вироку чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

Стаття 52. Порядок обрання заступника голови Ради
52.1. Заступник голови Ради обирається Радою в межах строку її повноважень з числа депутатів Ради шляхом таємного голосування. Кандидатуру на посаду заступника голови Ради вносить голова Ради.
52.2. Рішення про обрання заступника голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
52.3. У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови Ради не було обрано, проводиться нове голосу­вання з додержанням положень, зазначених у пункті 52.1 цієї статті.

Стаття 53. Повноваження заступника голови Ради
53.1. Заступник голови Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради або дострокового припинення повноважень заступника голови Ради.
53.2. Заступник голови Ради здійснює повноваження голови відповідної Ради за відсутності голови Ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою Ради своїх обов'язків з інших причин.
53.3. За дорученням голови Ради його заступник:
53.3.1. координує роботу відповідних постійних комісій Ради та сприяє організації виконання їх рекомендацій;
53.3.2. веде організаційну роботу з питань взаємодії Ради з органами виконавчої влади;
53.3.3. організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;
53.3.4. представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядуван­ня, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ,,організацій і грома­дянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
53.3.5. веде особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у населені пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;
53.3.6. звітує перед Радою про свою діяльність та про виконання доручень Ради;
53.3.7. бере участь у розробці планів роботи Ради та її президії;,
53.3.8. готує пропозиції до проекту кошторису витрат Ради та матеріали до звіту про його виконання;
53.3.9. сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;
53.3.10. організовує роботу з навчання депутатів Ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апа­рату Ради.
53.4. Заступник голови Ради за дорученням голови Ради виконує й інші обов'язки.

Стаття 54. Порядок дострокового припинення повноважень заступника голови Ради
54.1. Повноваження заступника голови Ради можуть бути достроково припинені без припинення повнова­жень депутата Ради за рішенням Ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови Ради.
Рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови Ради у випадках, передбачених п. 54.1 цієї статті, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.
54.2. Повноваження заступника голови Ради можуть також бути достроково припинені без припинення по­вноважень депутата Ради у разі звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень за­ступника голови Ради. Зазначені повноваження заступника голови Ради припиняються з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
54.3. У випадках, коли повноваження заступника голови Ради припиняються у зв'язку із набранням сили обвинувального вироку чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або за­йматися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.
54.4. У випадках, передбачених п. 54.1 — 54.3 цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови Ради з дня припинення її повноважень.

Глава 2. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 55. Загальні умови створення постійних комісій Ради

55.1. Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради не пізніше ніж на другій сесії Ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням Ради про утворення постійних комісій.
55.2. До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані голова Ради та заступники голови Ради.
55.3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комі­сій вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради.
55.4. Засідання постійних комісій Ради протоколюються. Протоколи засідань постійних комісій ведуть секретарі цих комісій.
55.5. Протоколювання засідань постійних комісій, за розпорядженням голови Ради, може здійснювати працівник ви­конавчого апарату Ради.
55.6. Засідання постійних комісій можуть фіксуватися за допомогою звуко- чи відеозаписувальних засобів. Носій інформації, на який здійснювався звуковий чи відеозапис засідання (касета, дискета, компакт-диск тощо), зберігається у виконавчому апараті Ради протягом одного року.
55.7. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій Ради зберігаються весь термін діяль­ності Ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій Ради забезпе­чують їх голови та секретарі.
55.8. Інші питання, пов'язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визна­чаються Положенням про постійні комісії Ради, рішеннями Ради.
55.9. З питань, які неможливо віднести на розгляд жодної з існуючих постійних комісій, Радою може бути утворена тимчасова комісія, яка діє до часу вирішення питання, для розгляду якого була створена чи закінчення повноважень ради цього скликання. Рішення про створення такої тимчасової комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад та її голову вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

Стаття 56. Склад постійних комісій Ради
56.1. Рада обирає постійні комісії у складі: голови та членів комісії. Склад по­стійних комісій обирається Радою за пропозицією голови Ради після попереднього проведення консультацій з керівниками фракцій та груп.
Комісії із свого складу на першому засіданні обирають заступника голови комісії та секретаря комісії.
56.2. Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній ко­місії та інших тимчасових комісіях.
56.3. Всі члени постійних комісій мають рівні права.
56.4. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається та­кою, що відбулася, після прийняття Радою відповідного рішення.

Стаття 57. Порядок обрання складу постійних комісій Ради
57.1. За пропозицією голови Ради склад постійних комісій Ради обирається за списком.
57.2. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення Ради.
57.3. Персональний склад постійних комісій Ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів Ради.

Глава 3. ПРЕЗИДІЯ РАДИ

Стаття 58. Правовий статус та повноваження президії Ради

58.1. Президія Ради утворюється рішенням Ради та є дорадчим органом Ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд Ради, та вирішує інші питання за дорученням Ради. Президія Ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Повноваження президії Ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується рішенням Ради, цим Регламентом та рішеннями Ради
58.2. До складу президії Ради входять голова Ради, заступник голови Ради, голови постійних комісій Ради, керівники або уповноважені представники депутатських фракцій. Керівники депутатських фракцій входять до складу президії Ради автоматично після подання повідомлення про утворення фракції у Раді.

Глава 4. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 59. Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради

59.1. Тимчасові контрольні комісії Ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо кон­кретно визначених Радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.
59.2. У складі тимчасової контрольної комісії Ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.
59.3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій кон­трольної комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.
59.4. Про утворення тимчасової контрольної комісії Рада приймає рішення, де визначає:
- назву тимчасової контрольної комісії;
- завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;
- кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;
- термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);
- термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;
- за необхідності — заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.
59.5. Рішення Ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу Ради.

Стаття 60. Склад тимчасової контрольної комісії Ради та режим її роботи
60.1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.
60.2. Тимчасова контрольна комісія Ради, як правило,працює в режимі закритих засідань.
60.3. Депутати Ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Стаття 61. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії Ради
61.1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях Ради та на пленарному засіданні Ради Рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.
61.2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:
- прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;
- припинення повноважень Ради.

РОЗДІЛ IV. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

Глава 1. ДЕПУТАТИ РАДИ

Стаття 62. Правові засади діяльності депутатів Ради
62.1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов'язки та повноваження регламентуються Конститу­цією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.
62.2. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій (виборчих блоків) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами району.
62.3. Повноваження депутата районної Ради починаються в день відкриття першої сесії районної Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної Ради.
62.4. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого са­моврядування.
62.5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворю­ваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 63. Посвідчення депутата Ради
63.1. Депутату Ради після визнання їх повноважень надається:
- тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане районною виборчою комісією;
- посвідчення депутата Ради за підписом голови Ради.

Стаття 64. Форми роботи депутата Ради
64.1. Діяльність депутата в Раді включає:
64.1.1. участь у пленарних засіданнях Ради;
64.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій — з правом до­радчого голосу;
64.1.3. участь у засіданнях президії Ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії Ради;
64.1.4. виконання доручень Ради та її органів;
64.1.5. роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
64.1.6. роботу з населенням району та відповідного одномандатного мажоритарного виборчого округу.
64.2. Депутат Ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засідан­нях її органів, до яких його обрано.
64.3. Депутат Ради періодично, але не рідше одного разу на рік зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями.
64.4. Депутат Ради може зареєструвати до 5 помічників – консультантів.

Стаття 65. Депутатські фракції та групи
65.1. Депутати Ради об'єднуються у депутатські групи та фракції.
65.2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами Ради, які обрані за списками політич­них партій, що за результатами виборів увійшли до складу Ради, а також депутатів, обраних в одномандатних мажоритарних виборчих округах. Депутатська фракція не може складатися менш як з 3 (трьох) депутатів Ради.
65.3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.
65.4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
65.5. Депутатські групи формуються не менше як 3 депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню де­путатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.
65.6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.
65.7. Депутати Ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.
65.8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.
65.9. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

Стаття 66. Порядок утворення депутатських фракцій та груп
66.1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.
66.2. Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фрак­ції, після чого фракція приймає відповідне рішення.
66.3. Керівник фракції письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.
66.1. Депутатська фракція чи група реєструється Радою за письмовим поданням особи, яка очолює депутатську фракцію чи групу, до якого додається підписане депутатами цієї фракції чи групи повідомлення про сформування депутатської фракції чи групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу. Це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів Ради.
66.2. Голова фракції входить в склад президії Ради з часу оголошення про створення відповідної депутатської фракції у Раді.
66.3. Повноваження депутатських фракцій та груп є похідними від повноважень депутата ради. Організація діяльності депутатських груп визначається радою. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських фракцій та груп.
66.4. Діяльність депутатської фракції чи групи припиняється:
- у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено цим Регламентом;
- у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
- після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

Стаття 67. Права депутатських фракцій та груп
67.1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, при­значає чи затверджує районна Рада.
67.2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.
67.3. Депутатські фракції та групи можуть об'єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для ство­рення більшості в Раді чи опозиції.
67.4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальних громад та Ради.

Стаття 68. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп
68.1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повно­важень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, за винятком президії Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.
68.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

Стаття 69. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп
69.1. Голова Ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в Раді.

Глава 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 70. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

70.1. Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на де­путатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.
70.2. Депутатський запит — це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, сільського, селищного, міського голови до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій неза­лежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.
70.3. Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Де­путатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.
70.4. Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та органі­зацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 71. Порядок подання та розгляд депутатського запиту
71.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.
71.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.
71.3. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депу­татської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.
71.4. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додат­кового обґрунтування необхідності такого запиту.
71.5. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі протоколу пленарного засідання, який направляється головою Ради на розгляд постійної комісії Ради.
71.6. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення. Рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосувала третина депутатів від загального складу Ради.
71.7. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради.
71.8. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата ради.

Стаття 72. Відповідь на депутатський запит
72.1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений Радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради.
72.2. Якщо депутатський запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запро­понувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.
72.3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні Ради.
72.4. Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.
72.5. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні Ради депутатів Ради.
72.6. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час обгово­рення Радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні Ради.


РОЗДІЛ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

Стаття 73. Статус та порядок утворення виконавчого апарату Ради
73.1. Виконавчий апарат утворюється Радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встанов­люються Радою за поданням голови Ради.
73.2. Діяльність виконавчого апарату Ради здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат Ради.
73.3. Виконавчий апарат Ради за посадою очолює голова Ради.

Стаття 74. Повноваження виконавчого апарату Ради
74.1. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-тех­нічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з те­риторіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Розділ 6. Питання проходження служби в органах місцевого самоврядування

Стаття 75. Прийняття на службу в Раду
75.1. Прийняття на службу в Раду на посади керуючого справами, начальників відділів та спеціалістів виконавчого апарату районної ради, здійснюється шляхом призначення відповідно головою Ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
75.2. Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в Раду здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.
75.3. У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору.
75.4. Голова Ради має право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників та радників.
75.5. На час відсутності (відпустки) посадових осіб Ради (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Особи, прийняті на роботу в орган місцевого самоврядування на умовах контракту не складають Присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи державної служби.
75.6. Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в Раду, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається за місцем її роботи. Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці.

Стаття 76. Присвоєння рангів посадовим особам Ради
76.1. Ранги посадовим особам присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в Раду або обранням (призначенням) на вищу посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів.
76.2. Ранг голові Ради присвоюються рішенням Ради в межах відповідної категорії посад. Ранги, які відповідають посадам четвертої - сьомої категорії, присвоюються відповідно головою районної ради.
76.3. Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи. Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.
76.4. 3а виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі Ради може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.
76.5. За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі Ради може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.
76.6. Посадова особа Ради може бути позбавлена присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду.
76.7. Якщо посадова особа Ради обрана чи призначена на посаду нижчої категорії або залишила службу в Раді, за нею зберігається присвоєний ранг.
76.8. У трудовій книжці посадової особи Ради робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її відповідного рангу.

Стаття 77. Проходження служби у Раді
77.1. За рішенням Ради створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується головою Ради. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду в органі місцевого самоврядування і мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.
77.2. 3 метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб Ради, крім осіб, зазначених в п. 77.3., посадові особи Ради один раз на 4 роки підлягають атестації.
77.3. Атестації не підлягають голова Ради, заступник голови Ради, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.
77.4. Атестаційна комісія створюється за рішенням голови Ради. Головою атестаційної комісії призначається заступник голови Ради.
77.5. За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких висновків: про відповідність займаній посаді; про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо); про невідповідність займаній посаді.
77.6. Результати атестації мають рекомендаційний характер. Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує голові районної ради:
- визнати посадову особу атестованою;
- призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);
- зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;
- перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.
77.7. Граничний вік перебування на службі в органі місцевого самоврядування становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб Ради, які обираються на виборні посади.
77.8. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба Раді припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, а також у разі:
- порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги;
- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;
- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
- досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
77.8. Посадові особи місцевого самоврядування, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
77.9. Рішення про припинення служби в органі місцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

 

Голова Буської районної ради                                           Богдан Глова


 

  
(C) 2010-2012
Буська районна рада
Головна || Про район || Архів новин || Галерея || Контакти || Посилання